Функціональні обов'язки

27 січня 2014р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент соціального захисту населення

Львівської обласної державної адміністрації

 

     1. Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації (надалі - Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, який утворює голова обласної державної адміністрації, підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Міністерству соціальної політики України (надалі – Мінсоцполітики).                                                                                                                      2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших міністерств, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами керівника апарату обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.                                                                                                                                                                                          3. Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає:                                                                                                                                                               3.1 визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм; реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення, поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;

3.2. забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів війни, праці, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та надання житлових субсидій населенню, забезпечення ведення обліку осіб, котрі мають право на пільги згідно із законодавством України;

3.3. забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілковими організаціями та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

3.4. виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми; координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у цих сферах;

3.5. організацію на відповідній території соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

3.6. здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних, державних адміністрацій законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері;

3.7. забезпечення сприяння:

3.7.1. реалізації державної політики зайнятості на відповідній території;

3.7.2. органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій;

3.7.3. громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сім'ї, дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення.

4. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

4.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією в частині повноважень Департаменту;

4.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4.3. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4.4. аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах Львівської області та вживає заходів до усунення недоліків;

4.5. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Львівської області;

4.6. вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

4.7. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

4.8. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

4.9. розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

4.10. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

4.11. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

4.12. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

4.13. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

4.14. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

4.15. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

4.16. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

4.17. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

4.18. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

4.19. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

4.20 координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних держадміністрацій, в тому числі стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу;

4.21. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;

4.22. виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

4.23. забезпечує організацію роботи щодо направлення громадян на проходження альтернативної (невійськової) служби;

4.24. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

4.25. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

4.26. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

4.27. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

4.28. забезпечує захист персональних даних;

4.29. готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації та Мінсоцполітики;

4.30. готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, обласної державної адміністрації та Мінсоцполітики;

4.31. здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики;

4.32. співпрацює зі службою у справах дітей обласної державної адміністрації щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції;

4.33. у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

4.33.1. організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва державної адміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

4.33.2. здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

4.33.3. розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених територіальною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

4.34. з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

4.34.1. здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання:

4.34.1.1. державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічнохворою особою з інвалідністю І чи ІІ групи, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

 4.34.1.2. субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

4.34.1.3. пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;

4.34.1.4. соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.

4.34.2. контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

4.34.3. організаційно-методичне керівництво роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

4.35. у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

4.35.1. здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

4.35.2. організує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам з інвалідністю внаслідок війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

4.35.3. організовує роботу обласної комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни, та комісії зі встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

4.35.4. забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до     5 травня відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

4.35.5. забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

4.35.6. аналізує та надає пропозиції щодо кандидатур зі встановлення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

4.35.7. забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

4.36. у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

4.36.1. вивчає потребу області у соціальних послугах, готує та подає пропозиції обласній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

4.36.2. забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

4.36.3. спрямовує та координує діяльність обласного, центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді;

4.36.4. здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ та служб у реалізації законодавства України;

4.36.5. проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб, які надають соціальні послуги, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;

4.36.6 забезпечує ефективну роботу Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;

4.36.7. здійснює контроль за діяльністю та забезпечує ефективну роботу інтернатних установ системи соціального захисту;

4.36.8. організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами внутрішніх справ;

4.36.9. приймає рішення щодо направлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до закладів, установ та служб, що надають соціальні послуги, зокрема вирішує питання, пов’язані з влаштуванням осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

4.36.10. сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

4.36.11. забезпечує ведення реєстру суб'єктів, що надають соціальні послуги на відповідній території;

4.36.12. контролює дотримання державних стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;

4.36.13. бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

4.36.14. співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги особам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим  категоріям осіб;

4.36.15. сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним категоріям осіб;

4.36.16. у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним категоріям осіб та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

4.36.17.  у межах компетенції координує роботу структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена;

4.36.18. подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб'єктів, що надають соціальні послуги;

4.36.19. співпрацює з навчальними закладами з питань підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;

4.36.20. сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», їх соціальній адаптації;

4.36.21. Координує та здійснює методичний супровід діяльності об’єднаних територіальних громад у сфері забезпечення соціального захисту населення та створення умов для надання якісних послуг у сфері соціального захисту на рівні територіальної громади.

4.37. у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

4.37.1. сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

4.37.2. координує діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;

4.37.3. організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;

4.37.4. здійснює облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України, в тому числі безоплатне та пільгове;

4.37.5. координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

4.37.6. аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Державній службі з питань осіб з інвалідністю та ветеранів України;

4.37.7. бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

4.38. організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;

4.39. забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

4.40. здійснює заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, а також інші заходи у галузі сімейної політики:

4.40.1. розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків ідітей, забезпечення соціального та правового захисту сімей;

4.40.2. координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів та забезпечує в межах повноважень контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;

4.40.3. здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

4.40.4. надає методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми; проводить процедуру  встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

4.40.5. координує та контролює у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей, та інших програм щодо заходів у галузі сімейної політики;

4.41. здійснює інші передбачені повноваження відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

5.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

5.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрацій з питань соціального захисту населення;

5.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;                                                                                                                                                                                   5.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.                                  7. Структурні підрозділи районних державних адміністрацій, які виконують завдання і функції у сфері соціального захисту підзвітні та підконтрольні Департаменту.

 8. Департамент координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сфері соціального захисту та сприяє їм у виконанні завдань і функцій, які покладені на них.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінсоцполітики.

10. Директор Департаменту:

10.1. здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

10.2. подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

10.3. затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

10.4. планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

10.5. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

10.6. звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

10.7. може входити до складу Колегії обласної державної адміністрації;

10.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

10.9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10.10. представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Мінсоцполітики, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

10.11. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Львівській області;

10.12. подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

10.13. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

10.14. здійснює добір кадрів;

10.15. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

10.16. призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

10.17. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

10.18. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

10.19. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

10.20. погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів соціального захисту населення районної державної адміністрації;

10.21. здійснює інші повноваження згідно з чинним законодавством.

11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або Мінсоцполітики.

12. Директор Департаменту має двох заступників: заступника директора Департаменту та заступника директора Департаменту – начальника управління, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту згідно із законодавством про державну службу.

12.1. На час відсутності директора Департаменту виконання обов’язків директора Департаменту покладаються на одного із заступників директора Департаменту або іншого державного службовця Департаменту розпорядженням голови обласної державної адміністрації або наказом директора Департаменту.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, в ньому може утворюватися колегія Департаменту             (далі - Колегія ).

13.1.  Колегію очолює директор Департаменту.

13.2. Склад Колегії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

13.3. Рішення Колегії оформляються відповідними протоколами та рішеннями директора Департаменту.

14. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.

Склад рад та комісій, положення про них затверджує директор Департаменту.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до чинного законодавства.                                                                                                                                                                                                                              17. Департамент, утворений як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

18. Департамент є бюджетною неприбутковою установою, не є платником податку на прибуток підприємств.

Фінансування діяльності Департаменту здійснюється з державного бюджету і використовується виключно на його утримання. Фінансування Департаменту з обласного бюджету спрямовується для реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Положенням. У результаті своєї діяльності Департамент не отримує прибутків.                                                                                                                                                                                                                                      19. У разі припинення юридичної особи (Департаменту) в результаті ліквідації, реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення), передача активів Департаменту відбувається в межах установ, неприбуткових організацій, які є структурними підрозділами облдержадміністрації, або на баланс облдержадміністрації.

______________________________________________________________

 

COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 04.07.2020 10:05
Пацієнтів загалом звернулось:
4099
+92
Очікують
результати тесту:
485
+92
Підтверджені випадки COVID-19:
6059
+177
Одужало:
890
+17
Померло:
159
+2

Відео

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Ми в Twitter

Ми у Facebook

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ