Функціональні обов’язки

30 січня 2014р

Положення про службу у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації

1. Служба у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації (надалі – Служба) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, яка утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і підпорядкована відповідно голові обласної державної адміністрації, а також підзвітна і підконтрольна Міністерству соціальної політики України (надалі – Мінсоцполітики).

2. Служба  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією і законами  України,  а  також  указами  Президента України  та  постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Мінсоцполітики, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами керівника апарату обласної державної адміністрації, актами обласної ради та іншими нормативно – правовими актами.

3. Основними завданнями Служби є:

3.1. Реалізація на території області державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

3.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та  організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

3.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, сім’ї патронатних вихователів, наставництва.

3.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей                 у закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

3.6. Ведення державної статистики щодо дітей.

3.7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів.

3.8. Визначення пріоритетних напрямків поліпшення на території області становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Організовує розроблення і здійснення на території області заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, а також забезпечення їх змістовного дозвілля, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4.2. Надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

4.3. Сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, здійснення та ведення наставництва над дітьми.

4.4. Здійснює контроль і координацію діяльності служб у справах дітей районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад та об’єднаних територіальних громад надає їм практичну і методичну допомогу, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи.

4.5. Подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.6. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

4.7. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у  закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності в сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

4.8. Разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

4.9. Забезпечує здійснення заходів щодо забезпеченням житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області.

4.10. Виконує функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі дітьми.

4.11. Надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічного реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю.

4.12. Організовує  і  проводить  разом  з  іншими  структурними підрозділами облдержадміністрації,   уповноваженими   підрозділами органів Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

4.13. Розробляє і подає на розгляд обласної ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.

4.14. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.

4.15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.16. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

4.17. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

4.18. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є.

4.19. Проводить інформаційно – роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції через засоби масової інформації.

4.20. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

4.21. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.22. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.23. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

4.24. Забезпечує захист персональних даних.

4.25. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження.

4.26. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Служба має право:

5.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

5.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

5.3. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, районних держадміністрацій, відповідних органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

5.5. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

5.6. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми в навчальних закладах за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

5.7. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

5.8. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, батьків вихователів та прийомних батьків, посадових осіб з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

5.9. Порушувати перед відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службами у справах дітей.

5.10. Визначати потребу області в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

5.11. Розробляти і виконувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

5.12. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими, релігійними та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

5.13. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

5.14. Відвідувати у разі необхідності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання, роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

5.15. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрацій та органів  місцевого самоврядування, підприємствами,  установами  та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

6.1. Структурні підрозділи районних державних адміністрацій, які виконують завдання і функції у сфері захисту прав дітей підзвітні та підконтрольні Службі.

6.2. Служба координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сфері захисту прав дітей та сприяє їм у виконанні завдань і функцій, які покладені на них.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Мінсоцполітики згідно із законодавством про державну службу.

8. Начальник Служби має одного заступника начальника Служби  – завідувача сектору. Заступника начальника Служби – завідувача сектору призначає на посаду та звільняє з посади начальник Служби  згідно із законодавством про державну службу.  

8.1. На час відсутності начальника Служби його обов’язки виконує заступник начальника Служби  – завідувач сектору або один із працівників Служби, на якого покладається виконання обов’язків розпорядженням голови обласної державної адміністрації або наказом начальника Служби.

9. Начальник Служби:

9.1. Здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих Службі закладів.

9.2. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Службу.

9.3. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації кошторис та штатний розпис Служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

9.4. Організовує планування роботи з персоналом Служби, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу».

9.5. Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.

9.6. Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється.

9.7. Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу».

9.8. Присвоює ранги державним службовцям Служби, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

9.9. Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Службі.

9.10. Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

9.11. Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

9.12. Виконує функції роботодавця стосовно працівників Служби, які не є державними службовцями.

9.13. Створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

9.14. Здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України.

9.15. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

9.16. Затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними.

9.17. Планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації.

9.18. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби.

  9.19. Виконує обов’язки керівника служби захисту інформації (СЗІ) Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти») регіонального рівня.

10. Вирішення питань, пов’язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий підрозділ, який утворюється у складі Служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється  залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника Служби (голова колегії), його заступника, керівників інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів Національної поліції, представників підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

11.1. Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника Служби.

11.2. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника Служби.

12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у Службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

12.1. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням начальника Служби.

13. Утримання Служби здійснюється відповідно до законодавства.

13.1. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Служби затверджується головою обласної державної адміністрації.

13.2. Матеріально-технічне забезпечення Служби здійснює обласна державна адміністрація.

13.3. Кошторис та штатний розпис Служби затверджується у встановленому порядку головою обласної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

14. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.

14.1. Служба є бюджетною неприбутковою установою, не є платником податку на прибуток підприємств.

14.2. Фінансування діяльності Служби здійснюється з державного бюджету і використовується виключно на його утримання. Фінансування Служби з обласного бюджету спрямовується для реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Положенням. У результаті своєї діяльності Служба не отримує прибутків.

14.3. У разі припинення юридичної особи (Служби) в результаті ліквідації, реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення), передача активів Служби відбувається в межах установ, неприбуткових організацій, які є структурними підрозділами облдержадміністрації, або на баланс облдержадміністрації.

_____________________________________________________

 

COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 14.07.2020 10:00
Пацієнтів загалом звернулось:
4725
+80
Очікують
результати тесту:
485
+80
Підтверджені випадки COVID-19:
7150
+147
Одужало:
1142
+29
Померло:
188
+2

Відео

Ми у Facebook

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ